Thema’s

Binnen het brede werkterrein van stichting ZieZo zijn de afgelopen jaren drie terugkerende thema’s te herkennen:

  1. Voorlichtingsfilms voor autochtone en nieuwe Nederlanders
  2. Opgroeien met een auditieve handicap en integratie
  3. Noord-Zuid samenwerking

Voorlichtingsfilms voor autochtone en nieuwe Nederlanders
Bij de voorlichtingsfilm Sorry,wat zeg je? was het een uitgangspunt om met de film ook nieuwe Nederlanders, met name die met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, aan te spreken. De ervaring en de contacten die bij deze productie zijn opgedaan hebben geleid tot een nieuwe activiteit: een voorlichtingsfilm voor en met Turkse gehandicapten. Verder is een voorstel ingediend om de expertise en de experts te bundelen in het belang van het welzijn van Marokkaanse gehandicapten.

De volgende films vertegenwoordigen dit thema:

Sorry, wat zeg je?
Ayse/Zoals ze is & Hüseyin/Alles wat ik wil
Toch naar buiten
Ik neem je mee
Sterke Kanten: Kinderen met autisme

Opgroeien met een auditieve handicap en integratie
ZieZo heeft een aantal documentaires gemaakt waarin mensen met een auditieve handicap centraal staan. Het blijkt niet eenvoudig te zijn je in te leven in de leefwereld van mensen die doof of slechthorend zijn. De handicap wordt vaak onderschat, ook omdat die onzichtbaar is. En dat heeft weer gevolgen voor de manier waarop de ‘horenden’ in de samenleving omgaan met hen die minder goed horen. Hoe het anders zijn wordt ervaren door de persoon zelf maar ook door de ‘ander’ is ook herkenbaar voor hoe ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’ elkaar ervaren.
Bij de documentaires zijn verschillende oplossingen gekozen om de film zowel voor dove als horende, dan wel horende als slechthorende toeschouwers toegankelijk te maken. De keuze hangt mede af van de doelgroep waar de film in eerste instantie voor gemaakt is.
De producties Gewoon doof, Doof, Nou en! En Herrie in mijn hoofd vormen een drieluik. Zij geven inzicht in hoe het is om als doof kind op te groeien in een horende wereld in drie opeenvolgende fasen en hoe de horende wereld daarmee omgaat.

Doof, nou en!
Gewoon doof
Herrie in mijn hoofd
Sorry, wat zeg je?
Zwanger!
Kijk je ogen uit met Avercamp
Bevroren Beweging

Noord-Zuid samenwerking
Hoe komt het dat samenwerking tussen mensen uit landen met verschillende culturen en achtergronden vaak zo moeizaam verlopen? Wat kan je daar aan doen op de ‘werkvloer’?
Deze vragen gelden voor samenwerking in een multiculturele samenleving als in Nederland, maar ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking waar buitenlanders betrokken zijn bij activiteiten bij landen in het zogenaamde ‘Zuiden’.

Troubled Waters